1191. K 次串联后最大子数组之和

给你一个整数数组 arr 和一个整数 k。

首先,我们要对该数组进行修改,即把原数组 arr 重复 k 次。

举个例子,如果 arr = [1, 2] 且 k = 3,那么修改后的数组就是 [1, 2, 1, 2, 1, 2]。

然后,请你返回修改后的数组中的最大的子数组之和。

注意,子数组长度可以是 0,在这种情况下它的总和也是 0。

由于 结果可能会很大,所以需要 模(mod) 10^9 + 7 后再返回。 

示例 1:
输入:arr = [1,2], k = 3
输出:9

示例 2:
输入:arr = [1,-2,1], k = 5
输出:2

示例 3:
输入:arr = [-1,-2], k = 7
输出:0

题解

/**
 * @param {number[]} arr
 * @param {number} k
 * @return {number}
 */
var kConcatenationMaxSum = function(arr, k) {
  let all = arr.reduce(function (prev, curr) {
    return prev + curr;
  });
  if (all < 0) {
    k = 2
  }
  let res = 0
  let l = 0
  for (let j = 0; j < k; j++) {
    for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
      if (l > 0) {
        l += arr[i]
      } else {
        l = arr[i]
      }
      res = Math.max(l, res)
    }
    if (res == 0) {
      return res
    }
  }
  return res % (10 ** 9 + 7)
};