leetcode 1. 两数之和

给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。

你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。

示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

题解

//2次循环 比较索引不用的2个数的和是否为target
var twoSum = function(nums, target) {
  for(var i=0;i<nums.length;i++){
    for(var j=0;j<nums.length;j++){
      if(i!=j&&nums[i]+nums[j]==target){
      return [i,j]
      }
    }  
  }
};