isNaN 与 Number.isNaN

isNaN

与 JavaScript 中其他的值不同,NaN不能通过相等操作符(== 和 ===)来判断 ,因为 NaN == NaN 和 NaN === NaN 都会返回 false。 因此,isNaN 就很有必要了。

isNaN() 函数用来确定一个值是否为NaN 。

如果isNaN函数的参数不是Number类型, isNaN函数会首先尝试将这个参数转换为数值,然后才会对转换后的结果是否是NaN进行判断。因此,对于能被强制转换为有效的非NaN数值来说(空字符串和布尔值分别会被强制转换为数值0和1),返回false值也许会让人感觉莫名其妙。

isNaN(NaN);    // true
isNaN(undefined); // true
isNaN({});    // true

isNaN(true);   // false
isNaN(null);   // false
isNaN(37);    // false

// strings
isNaN("37");   // false: 可以被转换成数值37
isNaN("37.37");  // false: 可以被转换成数值37.37
isNaN("37,5");  // true
isNaN('123ABC'); // true: parseInt("123ABC")的结果是 123, 但是Number("123ABC")结果是 NaN
isNaN("");    // false: 空字符串被转换成0
isNaN(" ");    // false: 包含空格的字符串被转换成0

// dates
isNaN(new Date());        // false
isNaN(new Date().toString());   // true

isNaN("blabla")  // true: "blabla"不能转换成数值
         // 转换成数值失败, 返回NaN

当然,我们可以利用这个特殊行为来检测函数的参数是可运算的(可以像number一样进行加减乘除等运算)

Number.isNaN

Number.isNaN() 方法确定传递的值是否为 NaN和其类型是 Number。
和 isNaN() 相比,该方法不会强制将参数转换成数字,只有在参数是真正的数字类型,且值为 NaN 的时候才会返回 true。

Number.isNaN(NaN);    // true
Number.isNaN(Number.NaN); // true
Number.isNaN(0 / 0)    // true

// 下面这几个如果使用全局的 isNaN() 时,会返回 true。
Number.isNaN("NaN");   // false,字符串 "NaN" 不会被隐式转换成数字 NaN。
Number.isNaN(undefined); // false
Number.isNaN({});     // false
Number.isNaN("blabla");  // false

// 下面的都返回 false
Number.isNaN(true);
Number.isNaN(null);
Number.isNaN(37);
Number.isNaN("37");
Number.isNaN("37.37");
Number.isNaN("");
Number.isNaN(" ");