es6中的剩余参数(…)

ES6提供了剩余参数,剩余参数将没有对应形参的参数聚合成一个数组:

function f(a,...b) {
    console.log(a)//1
    console.log(b)//[2,3]
}
f(1,2,3)

剩余参数为空时返回空数组

function g(...b) {
    console.log(b)//[]
}
g()

tips:
参数有形参(parameter)和实参(argument)
形参就是函数声明时的变量,实参是我们调用该函数时传入的具体参数。